Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών έτους 2010 (παλαιοί ασφαλισμένοι)

19/04/2012

   Τρόπος υπολογισμού εισφορών.

     Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πραγματικών ακαθαρίστων αποδοχών των εργαζομένων (σε χρήμα και σε είδος). Οι αποδοχές αυτές δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες των νομίμων δηλ. αυτών που προβλέπονται κάθε φορά από τις κατά κλάδο συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
    ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011
    1.     Για ένα γεύμα     4,80€
    2.     Για πλήρη τροφή     9,60€
    3.     Για κατοικία (μηνιαία)     75,40€
    4.     Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία)     301,50€
    Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών έτους 2012 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
    Το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων, πέραν του οποίου δεν υπολογίζονται εισφορές, παραμένει για το έτος 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011, δηλαδή για εικοσιπέντε (25) ημέρες ασφάλισης παραμένει σε 2.432,25 € (97,29 € x 25). Για περισσότερες ή λιγότερες από εικοσιπέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα το όριο αυξομειώνεται ανάλογα. Παλαιοί ασφαλισμένοι είναι όσοι έχουν υπαχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) μέχρι 31/12/1992.
      Ανώτατα όρια προηγούμενων ετών (για 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα)
      2002 (01/01/2002 - 31/12/2002): 1.884,75€
      2003 (01/01/2003 - 31/12/2003): 1.960,25€
      2004 (01/01/2004 - 31/12/2004): 2.058,25€
      2005 (01/01/2005 - 31/12/2005): 2.140,50€
      2006 (01/01/2006 - 31/12/2006): 2.226,00€
      2007 (01/01/2007 - 31/12/2007): 2.315,00€
      2008 (01/01/2008 - 30/09/2008): 2.384,50€
      2009 (01/01/2009 - 31/12/2009): 2.432,25€
      2010 (01/01/2010 - 31/12/2010): 2.432,25€
      2011 (01/01/2011 - 31/12/2011): 2.432,25€

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα