Τροποποίηση της υπ' αρ'ιθμ. 90380/7605/931/30.1.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'/96)

19/04/2012

Κ.Υ.Α. αρίθμ. Φ. 90380/οικ. 5099/705/7.3.2012

Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 90380/7605/931/30.1.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄/96)

Αρίθμ. Φ. 90380/οικ. 5099/705

(ΦΕΚ Β\' 805/19-03-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3918/2011 (Α΄/31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11 του Ν. 2768/1999 (Α΄/273) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ.ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ−ΟΤΕ Α.Ε.) και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (Α΄/243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στον Προϋπολογισμό του ΟΠΑΔ και των Τομέων αυτού,

αποφασίζουμε:

Το εδάφιο α. της παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. Φ. 90380/7605/931/30.1.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄/96) «Διαχωρισμός των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Τομέων Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» αντικαθίσταται ως ακολούθως αφ’ ης ίσχυσε:

«1. α. Οι προβλεπόμενες υπέρ Ο.Π.Α.Δ. ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ποσοστού 7,65% επί των πάσης φύσεως αποδοχών, κατανέμονται από 1/1/2012 σε ποσοστό 7,15% υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για παροχές ασθένειας σε είδος, επιμεριζόμενο σε 2,35% για τον ασφαλισμένο και σε 4,80% για τον εργοδότη και σε ποσοστό 0,50% επί των πάσης φύσεως αποδοχών υπέρ του Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου, για παροχές ασθένειας σε χρήμα, επιμεριζόμενο σε 0,20% για τον ασφαλισμένο και σε 0,30% για τον εργοδότη.»


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα